Wczytuję dane...
Kosztorysy budowlane i wycena inwestycji - BAUTAM EXPERT

Kosztorysy budowlane

Kosztorysowaniem prac budowlanych zajmujemy się już od ponad 17 lat.  Tworząc kosztorys budowlany dbamy o bezpieczeństwo finansowe Inwestora i każdego przedsięwzięcia budowlanego. Realizacja kosztorysu jest niezbędnym elementem każdej poważnej inwestycji budowlanej, nawet jeżeli jest to tylko budynek mieszkalny jednorodzinny. Z naszym kosztorysem, bez obaw zrealizujecie Państwo nawet najbardziej skomplikowany projekt budowlany.

Nasza oferta skierowana jest do:

 • inwestorów prywatnych,
 • firm wykonawczych,
 • architektów i biur projektowych,
 • inwestorów instytucjonalnych,
 • gmin i jednostek samorządowych.

Podstawą do sporządzenia kosztorysu budowlanego jest przede wszystkim zrealizowana dokumentacja projektowa. Może to być projekt budowlany lub bardziej szczegółowy projekt wykonawczy. Im bardziej szczegółowy projekt, tym kosztorys bliższy rzeczywistym kosztom. Kolejną podstawę w zależności od rodzaju kosztorysu mogą stanowić: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR), założenia wyjściowe do kosztorysowania ustalone przez zamawiającego, otrzymane faktury, rachunki lub umowy oraz aktualne, oficjalne publikacje cenowe (np. SEKOCENBUD, INTERCENBUD).

Oferujemy kosztorysy robót budowlanych w zakresie prac ogólnobudowlanych dla potrzeb indywidualnych, na cele ofertowania, dla potrzeb bankowych i w celu rozliczenia inwestycji.

W zależności od potrzeb wykonujemy różnego rodzaju kosztorysu, których specyfika jest opisana poniżej.

 


RODZAJE KOSZTORYSÓW BUDOWLANYCH.


 • KOSZTORYS INWESTORSKI

Kosztorys inwestorski jest najczęściej wykonywanym przez nas rodzajem kosztorysu. Stanowi on kalkulację planowanych kosztów wykonania robót danej inwestycji. Jest zawsze przygotowywany dla potrzeb Inwestora na jego polecenie, który zazwyczaj wykorzystuje go do różnych celów.

Pierwszym z nich może być potrzeba zaciągnięcia kredytu. Kosztorys inwestorski staje się wówczas kosztorysem na potrzeby bankowe. Zrealizowany kosztorys inwestorski bardzo precyzyjnie określa wartość projektowanej inwestycji, dzięki temu bank udzielający kredytu ma podstawę do wydania decyzji. Jest często wymagany w procedurach uzyskiwania pożyczki lub kredytu.

Realizacja kosztorysu inwestorskiego jest również bardzo zalecana do celów wyboru odpowiedniego wykonawcy / podwykonawcy budowlanego. Inwestor może bardzo łatwo porównać oferty składane przez poszczególnych oferentów, jednocześnie znając ostateczną Wartości Kosztorysową Inwestycji (WKI), wyliczoną wg obowiązujących wskaźników i Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). Tym samym Inwestor może bardzo łatwo ustalić konkretny poziom cenowy, dzięki któremu można sprawnie porównać opłacalność ofert potencjalnych Wykonawców. W kosztorysie inwestorskim stosuje się ceny jednostkowe robocizny, materiałów i sprzętu (RMS) przyjętych według cen znajdujących się w aktualnych, oficjalnych publikacjach (np. SEKOCENBUD, INTERCENBUD) oraz według cen rynkowych.

Dzięki kosztorysowi inwestorskiemu możemy poznać koszt całej planowanej Inwestycji z wyszczególnieniem cen materiałów budowlanych, kosztu robocizny i kosztu potrzebnego sprzętu. Dodatkowo w kosztorysie inwestorskim objęte są koszty wykonania poszczególnych etapów prac budowlanych, jak również koszt wykonania poszczególnych elementów budynku, takich jak fundamenty, ściany, stropy, dach, wykończenie itd.). Poznamy więc etapy i elementy szczególnie kosztowne w całej inwestycji, co daje Inwestorowi możliwość znalezienia tańszego wariantu technologicznego i wykonawczego jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Możliwość finansowego przeanalizowania różnych wariantów rozwiązań budowlanych jest tu więc największą zaletą tego typu kosztorysu.

 

 • KOSZTORYS OFERTOWY

Kosztorys ofertowy wykonujemy na zlecenie wykonawcy / podwykonawcy budowlanego w formie gotowej, zobowiązującej oferty cenowej przeznaczonej dla ostatecznego klienta. Kosztorys ofertowy zawiera zryczałtowaną cenę za wykonanie danej części zadania lub przewidywaną sumę kosztów obliczoną na podstawie iloczynu cen jednostkowych danej pozycji oraz jej ilości przedmiarowych. Wykonawca przekazuje go klientowi ostatecznemu jako zobowiązującą ofertę / wycenę wykonania prac budowlanych. Najczęściej realizuje się go przy procedurach przetargowych dla gmin, firm i innych podmiotów instytucjonalnych.

Kosztorys ten stanowi również jednocześnie bardzo precyzyjną specyfikację oferowanych do wykonania robót, które dany wykonawca wycenia w swojej ofercie. Jest to szczególnie istotne przy sporach prawnych,  rozliczeniach inwestycji, czy negocjacjach umów. Dlatego też każdy wykonawca powinien robić swoje wyceny / oferty w formie profesjonalnego kosztorysu budowlanego. Zabezpiecza się wówczas przed nieporozumieniami w zakresie specyfikacji zakresu robót. Przy kosztorysie ofertowym nie ma problemu, ani wątpliwości z zakresem wykonywanych prac.

Szczególnym rodzajem kosztorysu ofertowego jest tzw. kosztorys ślepy, będący specjalną formą wydruku BEZ CEN i WARTOŚCI. Pokazuje on jednak szczegółowy zakres robót budowlanych, który powinien być wyceniony przez oferenta. Realizacja kosztorysu ślepego powinna być zlecana przez Inwestora przy każdej planowanej inwestycji. Inwestor może bowiem wysłać kosztorys ślepy do wybranych wykonawców z prośbą o sporządzenie na jego podstawie kosztorysu ofertowego, czyli konkretnej, zobowiązującej oferty na wykonanie określonych w kosztorysie ślepym prac budowlanych. Nie ma lepszego sposobu na otrzymanie konkurencyjnych ofert w jak najkrótszym czasie, ponieważ wykonawca nie musi sam analizować całej dokumentacji projektowej. Sporządza ofertę wyłącznie na podstawie przedmiarów i pozycji zawartych w kosztorysie ślepym. Dla Inwestora oznacza to też łatwość w porównywaniu ofert. Ma on pewność bowiem że porównuje oferty dotyczące dokładnie tego samego zakresu prac budowlanych. Przy czym należy pamiętać, że nie zawsze najniższa oferta jest najlepsza. Na podstawie wcześniej sporządzonego kosztorysu inwestorskiego znamy koszty inwestycji – jeżeli oferta wykonawcy jest wyraźnie niższa  w porównaniu z kosztorysem inwestorskim oraz w stosunku do konkurencji, należy to dokładnie sprawdzić. Może się bowiem okazać, że wykonawca zatrudnia pracowników o niskich kwalifikacjach lub proponuje ceny materiałów wybrakowanych czy też niskiej jakości. Jeżeli planujemy skorzystać z takiej oferty, najbezpieczniej będzie zlecić weryfikację kosztorysu. Poza tym Inwestor bardzo łatwo może porównać z innymi wkalkulowane narzuty  wykonawcy takie jak: koszty pośrednie, zysk, czy podatek VAT.

 

 • KOSZTORYS ZAMIENNY

Kosztorys zamienny realizuje się przeważnie jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej lub podczas jej trwania. Powodem jego sporządzenia jest przeważnie zmiana zakresu robót lub technologii budowy podczas samej budowy. Obejmuje zmianę cen jednostkowych za zmienione elementy / materiały budowlane, w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys zamienny wykonuje się przed przystąpieniem do robót jako propozycja zmian kosztorysu ofertowego, zazwyczaj poprzedzony protokołem konieczności. Może być on sporządzony na wniosek Inwestora lub Inspektorów w oparciu o zasady zawarte w umowie oraz kosztorysie ofertowym. Wszelkie prace i roboty dodatkowe nie ujęte w przedmiocie umowy powinny zostać uwzględnione i wycenione w odrębnym kosztorysie ofertowym (dodatkowym).

Kosztorys zamienny tworzony jest na podstawie dokumentacji uzasadniającej wprowadzenie zmian, do których zaliczyć można: dziennik budowy, protokół konieczności, projekt aneksu do umowy. W razie potrzeby wykonuje się dodatkowe obmiary lub przedmiary nowych zmienionych robót budowlanych.

 

 • KOSZTORYS DODATKOWY

Kosztorys dodatkowy wykonuje się w przypadku konieczności ustalenia kosztów robót budowlanych nieprzewidzianych i nie ujętych w pierwotnym projekcie budowlanym lub wcześniej wykonanym kosztorysie inwestorskim i/lub pominiętych w przedmiarach. Najczęstszym powodem jego realizacji jest wystąpienie nieprzewidzianych sytuacji na terenie budowy. Wykonawca może bowiem natknąć się na sytuację, której nikt wcześniej nie mógł przewidzieć. Kosztorys dodatkowy jest realizowany wówczas jako propozycja zmian kosztorysu ofertowego, zazwyczaj poprzedzony protokołem konieczności. Jego realizacja jest przeprowadzana na wniosek Inwestora lub Inspektorów w oparciu o zasady zawarte w umowie oraz kosztorysie ofertowym.

Podstawą do realizacji kosztorysu dodatkowego są w najpierw ustalenia pomiędzy stronami procesu budowlanego, dopuszczające dodatkowe wynagrodzenie za roboty dodatkowe. Bardzo ważnym jest więc, żeby Wykonawca zabezpieczył się odpowiednimi klauzulami w umowie.

Kosztorys dodatkowy wykonuje się go na podstawie dokładnie takich samych dokumentów jak kosztorys inwestorski lub ofertowy.

 

 • KOSZTORYS POWYKONAWCZY

Kosztorys powykonawczy realizuje się głównie w celach rozliczeniowych. Stanowi podstawę rozliczenia zakończonej inwestycji pomiędzy stronami przedsięwzięcia, nierzadko również na drodze sądowej. Jest niezbędny, jeżeli nie był wykonany wcześniej kosztorys ofertowy z dokładnym zakresem prac budowlanych lub jeżeli zakres prac budowlanych został zmieniony podczas procesu samej budowy lub jeżeli chociaż częściowo zmieniła się technologia budowy. W takim przypadku nie ma innej możliwości rozliczenia się Inwestora z Wykonawcą. Wszystkie prace budowlane, które nie były uwzględnione we wcześniej zrealizowanym kosztorysie inwestorskim lub ofertowym.

W praktyce (poza ustalonym z góry wynagrodzeniem ryczałtowym) prawie zawsze zachodzi konieczność wykonania kosztorysu powykonawczego. Szczególnie jest to wymagane przy pracach remontowych. Przy tego typu pracach istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo niedoszacowania ukrytych usterek wymagających naprawy oraz zmian przedmiarów robót (np. dodatkowe pomieszczenia do malowania). Dlatego też, w większości robót remontowych rzeczywisty, finalny zakres robót zawsze odbiega od tego przyjętego w umowie.

Materiałem wyjściowym do sporządzenia kosztorysu powykonawczego są:

 • faktyczne obmiary budynku / pomieszczeń,
 • dziennik budowy,
 • książki przedmiarów wcześniej zrealizowanych kosztorysów, protokołów
 • protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
 • operaty geodezyjne,
 • dokumentacja geologiczna,
 • faktury i rachunki jednostkowe wystawione podczas procesu wykonawczego.

Kosztorys powykonawczy (w przeciwieństwie do innych kosztorysów) jest jedynym, rzeczywistym oszacowaniem kosztów całkowitych poniesionych na inwestycję. Dlatego też był jednym z podstawowych dokumentów wymaganych podczas rozliczania uzyskanych dotacji unijnych obejmujących budowę budynków i obiektów budowlanych.

 


USŁUGI OKOŁOKOSZTORYSOWE.


Nieodłączną częścią realizowanych przez nas kosztorysów jest przedmiar lub obmiar robót.

Przedmiar robót jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robót sporządzone wg technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych wraz ze wskazaniem podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót (według katalogów, z których należy skorzystać przy wycenie – KNNR, KNR, PKZ itp.) lub wraz ze szczegółowym ich opisem obejmującym wyszczególnienie i opis czynności składowych. Sporządzany jest przed wykonaniem robót na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Wykonuje się go więc w przypadkach zabudowy nowoprojektowanej.

Obmiar robót jest to (podobnie jak przedmiar) również zestawienie przewidywanych do wykonania robót, sporządzone jednak według rzeczywistych pomiarów w rzeczywistości na obiekcie poddawanym pracom budowlanym, a nie na podstawie projektu lub specyfikacji. Dlatego też dotyczy zazwyczaj inwestycji odtworzeniowych, remontowych, przy przebudowie, nadbudowie i rozbudowie obiektów. Poprzedza go zazwyczaj sporządzenie inwentaryzacji architektonicznej.

 


BEZ KOSZTORYSU NAWET NIE ZACZYNAJ BUDOWY!


Dlaczego kosztorys jest konieczny?

 • Kosztorys umożliwia zaoszczędzenie sporej sumy - nawet do kilkunastu procent kosztów przyszłej budowy.
 • Kosztorys pozwala określić całkowity koszt wykonania robót jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji.
 • Kosztorys pozwala określić również koszt wykonania poszczególnych etapów budowy (lub remontu), a także koszt wykonania różnych elementów składowych (fundamenty, ściany, stropy, dach, tynki itp.), co ma kapitalne znaczenie przy wprowadzaniu przez inwestora zmian w trakcie prowadzenia prac. Praktyka budowlana pokazuje, że nawet na dobrze przygotowanej budowie trudno jest uniknąć wprowadzania modyfikacji w stosunku do pierwotnej dokumentacji.
 • Kosztorys jest zawsze uzupełnieniem braków w projekcie budowlanym i bardzo szczegółowo określa rozmiar inwestycji. Podaje ilość materiałów, poszczególne rodzaje robót oraz łączne wyniki obmiaru obiektu.
 • Kosztorys umożliwia przeanalizowanie skutków finansowych różnych wariantów rozwiązań budowlanych i technologicznych, praktycznie na każdym etapie budowy.
 • Kosztorys ofertowy (rynkowy) stanowi podstawę wyboru właściwego wykonawcy spośród kilku przedstawionych ofert budowlanych.
 • Kosztorys powykonawczy jest namacalnym dowodem faktycznie poniesionych nakładów inwestycyjnych.

 


CENNIK PRAC KOSZTORYSOWYCH.


W wielu przypadkach wycena prac kosztorysowych może być niezrozumiała dla osób niezwiązanych z tym procesem. Na koszt realizacji kosztorysu może się bowiem składać wiele czynników: ilość pozycji kosztorysowych, szczegółowość dokumentacji projektowej, pracochłonność przedmiarów i obmiarów itp. W celu ułatwienia Państwu wyceny prac kosztorysowych, bardzo prosimy o wypełnienie formularza zapytania ofertowego, do którego link zamieszczamy poniżej. Wypełniając go, otrzymacie Państwo kompleksową wycenę realizacji kosztorysu sporządzonego na odpowiedni cel.

Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, koszt realizacji koszt realizacji kosztorysu inwestorskiego w naszej firmie wynosi:

 • Dom jednorodzinny o pow. netto (po podłodze) do 150 m21 200,00 zł 
 • Dom jednorodzinny o pow. netto (po podłodze) do 250 m2 = 1 600,00 zł 

W celu wyceny innych prac kosztorysowych (lub kosztorysów większych budynków) prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem formularza, do którego link zamieszczamy poniżej.


ZAPYTAJ O KOSZT REALIZACJI KOSZTORYSU


 

Więcej o naszych usługach kosztorysowych przeczytacie Państwo na stronie:

www.kosztorysowaniebudowlane.pl

 

Zobacz, co otrzymasz wraz z zakupem dowolnego projektu typowego:

 

GRATISY